Persondatapolitik

Privatlivs- og persondatapolitik

Kundeinformation

Som led i indgåelsen af en aftale om forespurgt arbejde/kontrakt behandler Murermester Sejersen ApS en række almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail etc. om dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Murermester Sejersen ApS er dataansvarlig.

Vores kontaktoplysninger er:

Murermester Sejersen ApS
Strib Landevej 123B
Staurby
5500 Middelfart
Cvr: 38474332
Tlf. 22360564
E-mail: sejersen@outlook.com

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med: E-mailkorrespondance, besigtigelse, tilbudsgivning, fakturering, entreprise-kontrakt mm

Vi behandler og opbevarer kun almindelige oplysninger om dig, såsom: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse etc.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b:
b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale.

Og dels i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f:
f) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Første afsnit, litra f), gælder ikke for behandling, som offentlige myndigheder foretager som led i udførelsen af deres opgaver.

idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder og rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Murermester Sejersen ApS almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder, hvis dette er påkrævet.

Murermester Sejersen ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger så længe, det er påkrævet som dokumentation til de offentlige instanser og lovkrav og de relevante regler om forældelse af formuekrav.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Murermester Sejersen ApS behandler om dig:

Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse)
Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling
Retten til indsigelse
Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Murermester Sejersen ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside

www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Bitten Rosekamp-Sejersen via sejersen@outlook.com